Socrates Comenius

Comenius (ang. Comenius programme) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie - Jana Amosa Komeńskiego. Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Jan Amos Komensky

Głównym zadaniem programu Comenius było szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Duży nacisk położony został na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania (w tym technologii informatycznej). Prowadzona była też wymiana uczniów - program stymuluje współpracę pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i średnimi. Promował wymianę doświadczeń oraz dążenie do wzajemnego uznawania stopni, świadectw i dyplomów. Kładł szczególny nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej - propagował ideę Europy Narodów - zgodnie z dewizą UE - Jedność w różnorodności (łac. In varietate concordia).

31 grudnia 2006 roku dobiegła końca II edycja pakietu Comenius w programie Socrates II (realizowana w latach 2000 - 2006/2007). Wszelkie działania zakończone zostały 31 sierpnia 2007 r. Kontynuacją programu jest program Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie), przewidziany do realizacji w latach 2007-2013.

W pakiecie Comenius realizowanym w ramach programu Lifelong Learning Programme dodano dwie nowe, nie występujące wcześniej sekcje: Comenius - Regio (współpraca regionalna), którego celem jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową (akcja rozpocznie się w 2009 r.) i Comenius - indywidualne wyjazdy uczniów, który zakłada mobilność uczniów szkół średnich (wiek uczniów uprawnionych do wymiany: minimum 14-16 lat). Przewidziany czas rozpoczęcie tej akcji planowany jest na rok szkolny 2008/2009.

Nowy pakiet Comenius ma za zadanie zintensyfikowanie wymiany uczniów i nauczycieli w dwóch rodzajach projektów:

projekcie wielostronnym, który zakłada:

projekcie dwustronnym, który zakłada:

Cele i korzyści:

Źródło: Wikipedia.pl

Więcej informacji na temat programu Comenius można znaleźć pod adresem http://comenius.org.pl/

| Socrates Comenius | Comenius u nas | Szkoły w projekcie | Spotkania robocze | Pisali o nas | Produkty projektu |